Smlouvy v soukromém právu se týkají soukromoprávních závazků a upravuje je obecně občanský zákoník, obchodní zákoník odlišně upravuje některá ustanovení v oblasti obchodněprávních vztahů. Pro platnost smlouvy platí podmínky, které obecně platí pro platnost právního úkonu. K uzavření smlouvy dojde tehdy, kdy dostatečně určitý návrh (oferta) je druhou stranou včasně přijat (akceptace). Smlouvy mohou být uzavřeny jakoukoli formou, písemná forma je vyžadována jen u převodů nemovitostí a tam, kde to výslovně vyžaduje zákon nebo dohoda stran (písemně uzavřené smlouvy lze měnit také jen písemně). Zrušit smlouvu lze vždy dohodou, jednostranně odstoupit je možné jen tehdy, pokud to sama smlouva nebo zákon výslovně umožňuje, případně tehdy (mimo obchodněprávní vztahy), pokud ji jeden z účastníků uzavřel v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

Soukromoprávní smlouva vždy váže jen ty, kteří ji uzavřeli. Lze ovšem také uzavřít smlouvu ve prospěch třetí osoby, taková smlouva se však na ni bude vztahovat až tehdy, kdy s ní projeví souhlas.O uzavření smlouvy o určité záležitosti se lze také předběžně dohodnout (tzv. smlouva o smlouvě budoucí).


Jak bude reklama vypadat?
-
Nechceš zde reklamu napořád jen za 65 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup
administratorSmlouvy v soukromém právu se týkají soukromoprávních závazků a upravuje je obecně občanský zákoník, obchodní zákoník odlišně upravuje některá ustanovení v oblasti obchodněprávních vztahů. Pro platnost smlouvy platí podmínky, které obecně platí pro platnost právního úkonu. K uzavření smlouvy dojde tehdy, kdy dostatečně určitý návrh (oferta) je druhou stranou...| peníze s rozumem