Podstata dumpingu
Dle některých předpisů je dumpingem i když se dovezené zboží prodává v určitém státě levněji, než smí v této zemi totéž zboží prodávat domácí výrobci. Dosáhne-li v určitém státě výroba zboží tak vysoko, že nelze celou spotřebovat doma, nutí se výrobci do vývozu i za ceny ztrátové; někdy si nahrazují ztrátu zvýšením cen téhož zboží na domácím trhu. Podporuje-li v tom stát výrobce například tím, že na dovoz onoho zboží zavede vysoká cla, čímž vyloučí z trhu soutěž, lze mluvit o Dumping-u. Dumping bývá tedy průvodním zjevem * nadvýroby; může však být vyvolán i při nezměněné výrobě, jejíž část byla odkázána na vývoz, jestliže se v cizině náhle změní podmínky pro odbyt této části výroby (na př. zvýšením dovozních cel).
Podstata antidumpingu
Zahraniční výrobce, respektive zahraniční či domácí dovozce začal na domácí trh dovážet určité výrobky. Domácí výrobce, který vyrábí a uvádí na tentýž trh své obdobné výrobky, zjistí, že cena konkurenčních dovážených výrobků je nižší než běžná hodnota těch samých výrobků, jež prodává daný zahraniční výrobce na svém vlastním domácím trhu. Je—li navíc tento tuzemský subjekt v nepříznivé hospodářské situaci, kterou může jednoznačně přičíst vlivu dovozu těchto cenově podbízených výrobků, může požádat příslušný úřad o zahájení antidumpingového řízení
Pro způsoby zjišťování, zda k dumpingu dochází, a opatření, kterými lze tuto praktiku postihovat, platí mezinárodní pravidla, podle těchto pravidel musejí postupovat všechny členské státy Světové obchodní organizace (WTO). ČR je součástí od roku 1994.

 

administratorPodstata dumpinguDle některých předpisů je dumpingem i když se dovezené zboží prodává v určitém státě levněji, než smí v této zemi totéž zboží prodávat domácí výrobci. Dosáhne-li v určitém státě výroba zboží tak vysoko, že nelze celou spotřebovat doma, nutí se výrobci do vývozu i za ceny ztrátové; někdy...| peníze s rozumem