Dluhopis obsahuje části předepsané zákonem neboli plášť (označení eminenta, název a číslo dluhopisu, nominální hodnotu, úrokovou sazbu a termín splatnosti) a kupónový arch. Z kupónového archu se detašují jednotlivé kupóny, které slouží k vybírání úroků z obligace (zpravidla každého půl roku). Plášť i kupóny musí být podepsány ověřeným podpisem eminenta. Kupónový arch je zakončen talónem, který opravňuje k vyzvednutí nového kupónového archu na další období. Mohou být i obligace bez kupónového archu, kdy emitent zasílá úroky na účet majitele obligace. Tito majitelé jsou u emitenta registrováni a obligace tohoto typu se nazývají registrované obligace.

Emitent dluhopisu (stát, banka, firma) je dlužník, držitel dluhopisu (investor) je věřitel. Z hlediska emitenta dělíme obligace na:

  • Státní obligace – eminentem je vláda nebo její instituce (jednotlivá ministerstva). Prodejem těchto obligací si stát zajišťuje dlouhodobý úvěr. Úrok se vyplácí ze státního rozpočtu.
  • Obligace bankovní – vydávají je bankovní podniky s cílem získat bankovní kapitál. Emise obligací patří k pasivním bankovním operacím.
  • Obligace podnikové – emitují je podniky s cílem získat dlouhodobý úvěr. Většinou se jedná o registrované obligace.

Obligace s pevnou fixní sazbou

Je vhodná především ve stabilní ekonomice za normálních neinflačních podmínek. Pro eminenta naopak v době inflace, protože reálná hodnota splátek a úroků v těchto podmínkách klesá. Přesto eminenti sahají ke změnám v podmínkách splátek a úročení obligace. Kdyby eminent podmínky v době výraznějšího růstu inflace nezměnil, ztratil by důvěru investorů a mohlo by se stát, že by v budoucnu novou emisi neprodal. Změna podmínek může být provedena výměnou obligací nebo jejich okolkováním. Ve svém důsledku jsou ale obě metody shodné.

Obligace s pohyblivou úrokovou sazbou

Eminenti se tímto typem obligace snaží kompenzovat nedostatky obligací s fixní sazbou. V podmínkách obligace není stanovena přesná úroková sazba, ale jen faktory, které budou určovat velikost úroku v určitém období, zpravidla na základě diskontních sazeb. V každém případě se úrok musí vztahovat na veličinu, která je objektivní a jednoznačná. Nesmí podléhat vlivu eminenta ani věřitele.

Hybridní obligace

V tomto případě se spojují vlastnosti obligací s fixní i pohyblivou úrokovou sazbou. Věřitel má v tomto případě možnost podílet se i na zisku eminenta formou prémií (musí to však být dáno v podmínkách).“


Jak bude reklama vypadat?
-
Nechceš zde reklamu napořád jen za 65 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup
administrator Dluhopis obsahuje části předepsané zákonem neboli plášť (označení eminenta, název a číslo dluhopisu, nominální hodnotu, úrokovou sazbu a termín splatnosti) a kupónový arch. Z kupónového archu se detašují jednotlivé kupóny, které slouží k vybírání úroků z obligace (zpravidla každého půl roku). Plášť i kupóny musí být podepsány ověřeným podpisem...| peníze s rozumem